Stanovy spolku

Čl. 1 Název, forma a sídlo

 1. Spolek přijal název „Asociace bezpečného konopí, z. s.“ (dále jen „spolek“).
 2. Spolek je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  ve znění pozdějších předpisů.
 3. Spolek má sídlo v obci Ústí nad Labem.
 4. Za spolek vystupuje a jeho jménem jedná předseda spolku. Předseda spolku je oprávněn jednat ve
  všech věcech samostatně.

Čl. 2 Charakter spolku

Spolek sdružuje jak výrobce, distributory a spotřebitele konopných produktů, tak i subjekty
zabývající se návrhem a přípravou prostor určených k pěstování či zpracování konopí.

Čl. 3 Vymezení činnosti spolku

Hlavní činností spolku je uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je spolek
založen; zejména nikoliv však výlučně k prosazování zájmů členů spolku a celkové edukaci a
zvyšování povědomí odborné i laické veřejnosti, pokud jde o pěstování, zpracování, výrobu,
distribuci a spotřebu konopí či konopných produktů.

Čl. 4 Základní účel spolku

 1. Spolek je založen zejména, nikoliv však výlučně, za účelem naplňování následujících zájmů:
  a) sdružování, podpora a reprezentace malých a středně velkých podniků na trhu s konopím a
  konopnými produkty,
  b) sdílení osvědčených informací z praxe, stejně jako zvyšování povědomí o aktuálních
  inovacích v oboru a o aktivitách a produktech jednotlivých členů a odborných
  spolupracovníků,
  c) tlak na dodržování běžných standardů kvality nejen mezi členy asociace, stanovení podmínek
  pro bezpečnou výrobu, distribuci a užívání konopných produktů,
  d) vzdělávací a preventivní činnost, podpora postupů harm reduction a adiktologické činnosti;
  e) účast na politických i odborných diskusích a vznášení připomínek či návrhů na legislativní
  nebo jinou úpravu oblasti zájmu.
 2. V rámci vymezeného účelu se spolek hodlá zabývat především následujícími oblastmi zájmu:
  a) definice doporučených postupů pro extrakci a jiné typy zpracování konopí;
  b) definice minimálního kvalitativního prahu pro vstupní suroviny do konopných produktů;
  c) vytvoření podmínek pro účinnou kontrolu černého trhu s konopím;
  d) zamezení dostupnosti konopných produktů pro nezletilé;
  e) tlak na ochranu životního prostředí.

Čl. 5 Členství ve spolku

 1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let, nebo právnická osoba; členství právnické
  osoby ve spolku přechází na jejího právního nástupce, jen pokud tak rozhodne valná hromada.
 2. Právnickou osobu, která je členem spolku, zastupuje její statutární orgán nebo fyzická osoba
  jednající jménem tohoto statutárního orgánu, pokud za sebe právnická osoba neurčí jiného
  zástupce.
 3. Zájemce o členství ve spolku podá předsedovi písemnou přihlášku; členství vzniká dnem přijetí
  zájemce za člena spolku. Kdo se uchází o členství ve spolku, projevuje tím vůli být vázán
  stanovami spolku od okamžiku vzniku jeho členství.
 4. O přijetí za člena rozhoduje předseda spolku. Předseda vede aktuální seznam členů a provádí
  zápisy a výmazy členství. Předseda také informuje členy spolku o změnách provedených
  v seznamu členů.
 5. Člen spolku má právo zejména:
  a) být informován o činnosti spolku;
  b) předkládat orgánům spolku podněty, návrhy nebo připomínky;
  c) podílet se na praktické činnosti spolku;
  d) volit orgány spolku a být volen do orgánů spolku;
  e) účastnit se zasedání valné hromady a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku,
  vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání valné hromady;
  f) hlasovat na zasedání valné hromady;
  g) nahlížet do zápisů ze zasedání valné hromady, které byly pořízeny po vzniku jeho členství.
 6. Člen spolku je povinen zejména:
  a) aktivně hájit zájmy spolku a přispívat k naplňování jeho účelu, jakož i podporovat dobré
  jméno spolku,
  b) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů spolku;
  c) účastnit se zasedání valné hromady a poskytovat nezbytnou součinnost dle potřeby,
  d) informovat spolek o jakékoliv změně v kontaktních nebo identifikačních údajích člena spolku,
  jakož i o zásadních právních skutečnostech, které mohou mít vliv na jeho členství ve spolku.
 7. Členství ve spolku zaniká:
  a) vystoupením člena ze spolku, tj. dnem, kdy je předsedovi doručeno písemné oznámení člena o
  tom, že ze spolku vystupuje, není-li v oznámení stanoveno jiné datum;
  b) úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby coby člena spolku;
  c) vyloučením člena spolku, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené
  lhůtě nezjednal nápravu ani po výzvě spolku;
  d) ke dni zrušení, přeměny nebo zániku spolku.

Čl. 6 Orgány spolku

 1. Orgány spolku jsou:
  a) valná hromada,
  b) předseda.
 2. Volební období předsedy spolku je jeden rok, nerozhodne-li valná hromada jinak.

Čl. 7 Valná hromada

 1. Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada.
 2. Do působnosti valné hromady náleží zejména:
  a) určení hlavní a vedlejší činnosti spolku
  b) rozhodování o změně stanov nebo založení pobočného spolku
  c) určení výše a splatnosti členského příspěvku
  d) určení podmínek pro různé druhy členství, včetně čestného členství,
  e) rozhodnutí o právech a povinnostech členů spolku,
  f) volba a odvolání předsedy spolku,
  g) schválení výsledku hospodaření spolku,
  h) hodnocení činnosti orgánů spolku i jejich členů,
  i) rozhodnutí o zrušení spolku nebo jeho přeměně či likvidaci a jmenování likvidátora.
 3. Valnou hromadu svolává předseda spolku a schází se nejméně jednou do roka, nejpozději do 30.
  června kalendářního roku, za účelem schválení zprávy o činnosti spolku a zprávy o hospodaření
  spolku za předcházející kalendářní rok. Valná hromada musí být svolána z podnětu alespoň třetiny
  členů spolku nejpozději do 30 dnů od doručení podnětu. Jinak může být valná hromada svolána
  dle potřeby.
 4. Zasedání valné hromady se svolá vhodným způsobem nejpozději 15 dnů před jeho konáním. Člen
  se může vzdát práva na řádné a včasné svolání valné hromady.
 5. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud byla řádně a včas svolána, nebo pokud se všichni
  členové spolku vzdali práva na řádné a včasné svolání valné hromady. Valná hromada přijímá
  usnesení většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas.
 6. Není-li valná hromada usnášeníschopná, svolá předseda náhradní zasedání valné hromady
  nejpozději do 30 dnů ode dne původního termínu zasedání.
 7. Zasedání valné hromady se může konat formou dílčích valných hromad, nikoliv však ke schválení
  zprávy o činnosti spolku a zprávy o hospodaření spolku. Dílčí valné hromady, které tvoří jedno
  zasedání valné hromady, se musí uskutečnit v období jednoho měsíce.
 8. Usnesení valné hromady může být přijato i mimo zasedání valné hromady (per rollam). Předseda
  zašle členům spolku na jejich emailovou adresu, vedenou v seznamu členů, návrh usnesení a
  případně podklady potřebné pro jeho přijetí, a dá členům nejméně 15denní lhůtu pro doručení
  vyjádření člena spolku. Nedoručí-li člen emailem předsedovi spolku ve stanovené lhůtě souhlas
  s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Většina se počítá z celkového počtu hlasů
  všech členů. Přijetí či nepřijetí usnesení oznámí předseda emailem všem členům spolku.

Čl. 8 Předseda

 1. Předseda je statutárním orgánem spolku. Předsedu volí a odvolává valná hromada.
 2. Předseda zastupuje spolek navenek a ve všech záležitostech jedná samostatně.
 3. Po dobu nepřítomnosti nebo nemožnosti výkonu funkce předsedy spolku pověří předseda spolku
  výkonem této funkce jiného člena spolku.
 4. Předseda zejména:
  a) řídí činnost spolku a jeho hospodaření,
  b) rozhoduje o přijetí nebo vyloučení člena spolku,
  c) vede seznam členů a provádí zápisy a výmazy změn,
  d) připravuje podklady pro zasedání valné hromady, včetně vyhotovení zápisu,
  e) připravuje a předkládá valné hromadě ke schválení zprávu o činnosti spolku a zprávu o
  hospodaření za předcházející období,
  f) předkládá valné hromadě rozpočet na následující kalendářní rok.

Čl. 9 Závěrečná ustanovení

Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.