Otevřený dopis k dopadu zařazení látky HHC mezi omamné a psychotropní látky

28. 04. 2023

Úvod:

Látka HHC zaplavila obchody. Jde o psychoaktivní molekulu konopí, která má podobné účinky jako THC – tedy že vás zhulí. Bohužel kvůli chybějícím regulacím se dostalo HHC i k dětem a rodiče přirozeně chtějí, aby k tomu nedocházelo. Jak už to tak chodí, prvním instinktem státu je látku zakázat. 

A tady nastává panika. HHC se totiž nevyskytuje jen ve zhulujících (e)cigaretách, ale taky v neškodném technickém konopí. To se dnes používá v textiliích, v papírnictví, ve stavebnictví, v kosmetice a mnoha dalších prosperujících odvětvích. Pěstitelé technického konopí se tak bojí, že zákaz HHC dopadne nechtěně i na ně a stát jim tak zmaří investice v tomto legálním podnikání (čímž sám přijde o příjmy na daních).

Správný výklad zákona dle analýzy, kterou vypracoval náš expertní tým a kterou si můžete přečíst níže, ale prokazuje, že pěstitelé technického konopí se bát NEMUSÍ. V konopné rostlině je HHC pouze jako jedna z molekul směsi a legalita či ilegalita této rotliny na obsahu HHC nezávisí. Zakázány tak budou opravdu jen produkty s obsahem HHC.

Analýza dopadu zařazení látky HHC mezi návykové látky na pěstitele rostlin technického konopí

Za předpokladu, že bude látka HHC zařazena bez dalšího omezení, např. bez limitu obsahu v produktech nebo substanci.

1. Rostlina konopí, dle Jednotné Úmluvy o omamných látkách, která má před národní legislativou aplikační přednost, je jakákoliv rostlina z rodu Cannabis a konopím se rozumí nadzemní část rostliny konopí (pozn. pro jednoduchost nezahrnuji listy a semena).

2. Zákon č. 167/1998 Sb. o návykových látkách definuje rostlinu technického konopí v §2 písm. g) 

Rostlinou technického konopí rostlina z rodu konopí, ze které lze získat konopí s obsahem nejvýše 1 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů nebo pochází z osiva odrůd uvedených ve Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin, a technickým konopím konopí z rostliny technického konopí

Z uvedeného tedy vyplývá, že faktorem, který rozhoduje, zda bude rostlina konopí považována za „technickou“ nebo „vědeckou“ je právě a pouze obsah tetrahydrokanabinolů.

3. Dále zákon č. 167/1998 Sb. stanovuje režim pro zacházení s vybranými návykovými látkami, a to v ust. § 5 odst. 5

Povolení k zacházení se nevyžaduje k zacházení s rostlinami technického konopí, nebo s technickým konopím, zejména k účelům průmyslovým, potravinářským, kosmetickým, technickým nebo zahradnickým

Jestliže tedy zákon v §2 (písm. g) stanovil, jakou rostlinu, a tím i vzniknuvší konopí, lze považovat za technické, pak §5 odst. 5 odebírá pro zacházení s těmito „technickými“ návykovými látkami povinnost pohybovat se v režimu klasických návykových látek (povolení k zacházení, evidence a dokumentace).

4. Dále zákon č. 167/1998 Sb. v § 24 odst. 1 písm. a) zakazuje

pěstovat jiné druhy a odrůdy rostliny konopí (rod Cannabis), než jsou rostliny technického konopí s výjimkou … (pozn. vědeckých nebo terapeutických důvodů)“

Tímto ustanovením zákon zakazuje pěstovat mimo režim povolení k zacházení jakékoliv rostliny konopí s výjimkou rostlin technického konopí. Jinými slovy umožňuje bez povolení či licence pěstovat právě a pouze rostliny technického konopí.

Odborný závěr:

Jelikož látka HHC nespadá do skupiny tetrahydrokanabinolů,  nebude mít tedy vliv na skutečnost, zda daná rostlina bude z pohledu zákona považována za rostlinu technického konopí nebo rostlinu konopí. V případě, že držiteli technického konopí nebo rostliny technického konopí bude v těchto případech naměřena jakákoliv hodnota HHC, nemůže být takovýto držitel postihován podle zákona o návykových látkách za držení psychotropní látky, neboť tyto dvě jmenované položky jsou explicitně definovány zákonem, přičemž v těchto definicích není obsah látky HHC vůbec zohledněn, a tedy není limitován. Ve spojení s povolením pěstovat rostliny technického konopí a zákazem pěstování jiných než technických rostlin konopí je tedy zřejmé, že jakýkoliv obsah látky HHC v návykové látce „technické konopí“ a rostlině technického konopí je přípustný, protože tyto matrice jsou zákonem již pevně definovány. Také z pohledu logiky je nesmysl stanovovat obsah jedné chemické látky v jiné chemické látce, neboť látka by měla být naprosto čisté individuum, a pokud se jedná o kombinaci více látek, jedná se o tzv. směs. 

Jiná situace samozřejmě nastane, pokud tyto jmenované matrice, tedy technické konopí a rostlina technického konopí, budou jejich producentem přetransformovány v jiný výrobek. V tomto případě by takový výrobek již nesplňoval podmínky výše zmiňovaných a legislativou pevně definovaných látek (konopí a rostlina), ale jednalo by se o obecný výrobek s obsahem psychotropní látky HHC. V tomto případě je situace diametrálně odlišná, neboť nařízení vlády č. 463/2013 Sb. o seznamech návykových látek nestanovuje žádné limity obsahu, a s každým výrobkem s obsahem jakéhokoliv množství psychotropní látky je třeba zacházet pouze na základě povolení k zacházení s OPL.

S přátelským pozdravem,

Petr Polanský & Tomáš Vymazal